storage

storage不能存储数字吗?


var a = 1;

plus.storage.setItem("key", a);

var b = plus.storage.getItem("key");

alert(b);

显示null,而不是12014-12-30 22:24 添加评论 分享
已邀请:
X

赞助DCloud可免广告,点此前往赞助页面

0

苍穹一点

赞同来自:

plus.storage.setItem("key", a);改为plus.storage.setItem("key", a+"");参数必须为字符串。


0

小闹

赞同来自:

嗯,后来发现的确只认字符串,把所有数字转成字符串后就OK了


0

梦如人生

赞同来自:

又浪费我好久时间。55555


要回复问题请先登录注册