1540648209@qq.com
1540648209@qq.com
  • 发布:2019-01-02 18:20
  • 更新:2019-01-02 18:20
  • 阅读:507

uni-app在小程序将对应字段内容转换

分类:HBuilderX

比如将下方数据的status在页面展示为“待付款”,“待发货”,“待收货”,‘待评价’等,在h5好使,在小程序可以打印出来,但是页面不出现
[{
name: 'a',
status: '0'
},
{
name: 'b',
status: '1'
},
{
name: 'c',
status: '2'
},
{
name: 'd',
status: '3'
}]

2019-01-02 18:20 分享
已邀请:

要回复问题请先登录注册