APP页面跳转问题

各位大神,我在做项目的时候遇到一个问题就是从我做的APP内通过http地址跳转到别的APP或浏览器后,按手机返回键返回回来后程序直接退出,需要重新进入。这个怎么解决啊?

function scaned(t, r, f){

var firstStr = r.substr(0,4);

if(firstStr == "http" || firstStr == "HTTP"){//扫码返回的如果是地址,则跳转

if(r.substr(10,6)=="wechat"){

mui.toast("请用微信扫码!");

}else{

window.location.href = r;

}

}else if(firstStr == "wxp:"){

mui.toast("请用微信扫码!");

}else{

        }

\n

}2019-01-09 18:17 添加评论 分享
已邀请:
0

784850329@qq.com

赞同来自:

重写返回事件


要回复问题请先登录注册