c***@qq.com
c***@qq.com
  • 发布:2021-04-06 21:55
  • 更新:2023-03-08 22:46
  • 阅读:1324

uni-app怎么选择本地音频文件并上传?

分类:uni-app

app端怎么选择本地音频文件并上传到服务器

2021-04-06 21:55 负责人:无 分享
已邀请:
s***@163.com

s***@163.com

大佬,解决了吗?

9***@qq.com

9***@qq.com - 90后IT男

解决了吗

xiaozuo28

xiaozuo28 - 暂无

自己写一个webview的页面选择文件,然后上传,这样可以兼容ios和android平台.

5***@qq.com

5***@qq.com - uin-app

大佬解决了吗

要回复问题请先登录注册