1***@qq.com
1***@qq.com
  • 发布:2022-09-23 16:39
  • 更新:2022-09-23 16:52
  • 阅读:32

编译到浏览器端 一直显示开始编译...

分类:HBuilderX

运行浏览器 一直显示 开始编译... 然后没动静没报错
日志:
2022-09-23 16:36:24.194 [WARNING:] QLayout: Attempting to add QLayout "" to QWidget "", which already has a layout
2022-09-23 16:36:24.195 [WARNING:] QLayout: Attempting to add QLayout "" to QWidget "", which already has a layout
2022-09-23 16:36:24.212 [INFO:] [RunWeApp] appid: "UNI6035781" mp_appid: "" name: "***"
2022-09-23 16:36:24.619 [INFO:] node "E:/HBuilderX/plugins/node/node.exe"
2022-09-23 16:36:24.619 [INFO:] args ("--max-old-space-size=2048", "E:/HBuilderX/plugins/uniapp-cli/bin/uniapp-cli.js")
HBuildX版本3.5.3
别的项目都不会出现这种情况
这个项目在各种小程序皆为正常
求解决~~

2022-09-23 16:39 负责人:无 分享
已邀请:
1***@qq.com

1***@qq.com (作者)

运行到雷电模拟器正常

  • 1***@qq.com

    一样是运行到H5嘛?

    2022-09-23 16:53

1***@qq.com

1***@qq.com

同样遇到,有管理员解决吗?

要回复问题请先登录注册