Salazar
Salazar
 • 发布:2017-06-06 10:04
 • 更新:2017-06-06 10:21
 • 阅读:685

请问底部的选项卡怎么放到顶部?

分类:MUI


2017-06-06 10:04 负责人:无 分享
已邀请:
746518351@qq.com

746518351@qq.com

mui-bar mui-bar-tab mui-segmented-control mui-segmented-control-inverted

 • Salazar (作者)

  请问那个选中怎么搞?现在默认是第一个选中,但是我点击第二个标签,第一个还是选中.是这个的"mui-active"作用吗?

  2017-06-06 10:26

 • 746518351@qq.com

  enen

  2017-06-06 11:20

 • 746518351@qq.com

  是的

  2017-06-06 11:20

要回复问题请先登录注册