BoringTu
BoringTu
 • 发布:2018-05-07 17:58
 • 更新:2018-05-08 10:22
 • 阅读:2524

MUI 标题栏渐变 怎样让整个标题渐变,而不仅仅是标题栏的背景颜色?

分类:MUI

MUI 标题栏渐变 怎样让整个标题渐变,而不仅仅是标题栏的背景颜色?

(并不是关于原生的,项目要兼容wap和app)

我看了下MUI里关于Function: transparent的源码,确实只改了background-color,而且也没有暴露什么回调函数的入口

<header class="mui-bar mui-bar-transparent"> 
  <h1 class="mui-title">标题</h1> 
</header>
mui(targetElement).transparent()
2018-05-07 17:58 1 条评论 负责人:无 分享
已邀请:

最佳回复

BoringTu

BoringTu (作者)

我研究了一下MUI源码,源码里直接是写死的backgroundColor,而且也并没有暴露出回调入口,也并没有可以外部重写的方式。
估计这问题官方也没啥答复,所以刚刚我把源码改了,亲测有效,现把改动贴出来给有同样问题的童鞋参考:

var Transparent = function(element, options) { 

... 

// 约 8077 行,Transparent构造函数内 
  this._style = this.element.style; 
  this._bgColor = this._style.backgroundColor; 
  this._opacity = this._style.opacity ? +this._style.opacity : 0; 
  var color = getColor(mui.getStyles(this.element, 'backgroundColor')); 
  if (color.length) { 
    this._R = color[0]; 
    this._G = color[1]; 
    this._B = color[2]; 
    this._A = parseFloat(color[3]); 
    this.lastOpacity = this._A; 
  } else if (this._opacity === 1) { 
    throw new Error("元素背景颜色必须为RGBA"); 
  } 
  this._bufferFn = $.buffer(this.handleScroll, this.options.duration, this); 
  this.initEvent(); 

... 

// Transparent.prototype.handleScroll 
Transparent.prototype.handleScroll = function(e) { 
  var y = window.scrollY; 
  if (!this.isNativeScroll && e && e.detail) { 
    y = -e.detail.y; 
  } 
  switch (this.options.transProp) { 
    case 'opacity': 
      var opacity = (y - this.options.top) / this.options.offset + this._opacity; 
      opacity = Math.min(Math.max(this._opacity, opacity), 1); 
      this._style.opacity = opacity; 
      if (opacity > this._opacity) { 
        this.element.classList.add(CLASS_ACTIVE); 
      } else { 
        this.element.classList.remove(CLASS_ACTIVE); 
      } 
      break; 
    case 'backgroundColor': 
    default: 
      var opacity = (y - this.options.top) / this.options.offset + this._A; 
      opacity = Math.min(Math.max(this._A, opacity), 1); 
      this._style.backgroundColor = 'rgba(' + this._R + ',' + this._G + ',' + this._B + ',' + opacity + ')'; 
      if (opacity > this._A) { 
        this.element.classList.add(CLASS_ACTIVE); 
      } else { 
        this.element.classList.remove(CLASS_ACTIVE); 
      } 
      break; 
  } 
  if (this.lastOpacity !== opacity) { 
    $.trigger(this.element, 'alpha', { 
      alpha: opacity 
    }); 
    this.lastOpacity = opacity; 
  } 
}; 

... 

// Transparent.prototype.destory 
Transparent.prototype.destory = function() { 
  this.scrollByElem.removeEventListener('scroll', this._bufferFn); 
  this.scrollByElem.removeEventListener($.EVENT_MOVE, this._bufferFn); 
  if (this._bgColor) this.element.style.backgroundColor = this._bgColor; 
  if (this._opacity) this.element.style.opacity = this._opacity; 
  this.element.mui_plugin_transparent = null; 
}; 

调用方式(只需要加一个名为transProp的参数即可):

mui(XXElement).transparent({ 
  offset: 120, 
  transProp: 'opacity'  // 可选值:'opacity','backgroundColor'。默认:'backgroundColor' 
})
云创电商

云创电商

你说的应该是沉浸式吧,搜搜,我记得有相关的!

 • BoringTu (作者)

  我就是搜了没搜到才会来问的哇。。。


  而且感觉这跟沉浸不沉浸没关系。。。 囧rz

  2018-05-08 08:51

要回复问题请先登录注册