2***@qq.com
2***@qq.com
 • 发布:2019-03-01 14:48
 • 更新:2019-03-01 15:04
 • 阅读:1545

我用了5+的播放器,然后现在想在video的右上角加一个图片,点击跳转,请大神指教

分类:HTML5+
2019-03-01 14:48 1 条评论 负责人:无 分享
已邀请:
DCloud_UNI_GSQ

DCloud_UNI_GSQ

使用NView

 • 2***@qq.com (作者)

  我是这么写的,(下面的评论)图片没出来,一开始以为是图片标签错了,然后把那个</img>这个闭合的删了,也没用

  2019-03-01 15:06

 • 2***@qq.com (作者)

  请问我哪里写错了,还是少了什么

  2019-03-01 16:16

2***@qq.com

2***@qq.com (作者)

let _this = this;
let nview = new plus.nativeObj.View('test',{top:'0',right:'10px',height:'160px',width:'160px'});
let richtext = '<img src="'+_this.ggImgLink+' " width="40px" height="40px"></img>';
// 绘制富文本
nview.drawRichText(richtext, {top:'0',right:'0',width:'80px',height:'wrap_content'}, {onClick:function(e){
_this.$router.push('outerPage?links=${_this.ggLink}&title=${_this.ggTxt}');
}});
nview.show();

这样写的但是图片画不出来,图片地址是网络地址

该问题目前已经被锁定, 无法添加新回复