kp_liu
kp_liu
 • 发布:2015-08-03 16:56
 • 更新:2018-06-01 11:17
 • 阅读:14276

mui案例中,图片轮播如何去掉那个ON/OFF按钮,让它实现自动播放

分类:MUI

谢谢各位大神

2015-08-03 16:56 负责人:无 分享
已邀请:
a***@qq.com

a***@qq.com

    <script type="text/javascript" charset="utf-8"> 
      mui.init({ 
        swipeBack:true //启用右滑关闭功能 
      }); 
      var slider = mui("#slider"); 
          slider.slider({ 
            interval: 2000//自动轮播周期,若为0则不自动播放,默认为0; 
          }); 
  </script>
xuepan94

xuepan94

<script>
mui.init({
swipeBack:true //启用右滑关闭功能
});
var slider = mui("#slider");
slider.slider({
interval: 5000
});
// document.getElementById("switch").addEventListener('toggle', function(e) {
// if (e.detail.isActive) {
// slider.slider({
// interval: 5000
// });
// } else {
// slider.slider({
// interval: 0
// });
// }
// });
</script>

Danny

Danny - QQ125904483

http://dcloudio.github.io/mui/javascript/#plugin-slider

 • kp_liu (作者)

  文档中并没有说怎么自动播放,不用那个开关按钮

  2015-08-03 19:38

 • Danny

  回复 kp_liu:写的相当清楚了,连自动轮播的周期斗以属性配置了!能不能走点心...

  2015-08-03 20:47

 • 3***@qq.com

  文章没说不用按钮怎么自动轮播,把按钮事件拿出来在文档中运行不会自动轮播,需要手动轮播一次才会有效

  2016-11-24 17:40

3***@qq.com

3***@qq.com

楼主解决了吗

5***@qq.com

5***@qq.com

以上方式我试过都不行 求解

c***@126.com

c***@126.com

2楼完全正确啊

1***@163.com

1***@163.com

删除

<ul class="mui-table-view mui-table-view-chevron">
<li id="switch" class="mui-table-view-cell">
定时轮播
<!-- 简洁模式开关打开状态 -->
<div class="mui-switch mui-switch-mini mui-active">
<div class="mui-switch-handle"></div>
</div>
</li>
</ul>

我也是这个问题

该问题目前已经被锁定, 无法添加新回复