3***@qq.com
3***@qq.com
 • 发布:2022-03-08 12:23
 • 更新:2022-09-05 16:19
 • 阅读:1907

#插件讨论# 【 uni-datetime-picker 日期选择器 - DCloud前端团队 】maskClick无法触发

分类:uni-app

文档中的maskclick怎么使用,实操无效啊。

2022-03-08 12:23 负责人:jxtian 分享
已邀请:
jxtian

jxtian

在什么平台上无效? 跑到 h5 平台有效吗?

1***@qq.com

1***@qq.com

微信小程序无效

e***@163.com

e***@163.com

maskClick目前还是不生效啊...

 • 3***@qq.com

  是的,官方该解决下,几个月了

  2022-06-14 16:42

反派角色

反派角色

h5上也不生效

初见离殇

初见离殇

花了好久看源码 最后才解决

1***@qq.com

1***@qq.com - micat_

啥时候解决啊

CODE_XU

CODE_XU

bug 复现,已加分

CODE_XU

CODE_XU

此 bug 将在 uni-datetime-picker@2.7.7 版本修复

 • 1***@qq.com

  uni-datetime-picker@2.7.7 什么时候发布啊,项目已用此组件,等待解决bug

  2022-09-05 13:29

1***@qq.com

1***@qq.com

H5端maskClick还是不生效,看了代码,没有监听这个函数,值监听了confirm

CODE_XU

CODE_XU

uni-datetime-picker@2.7.7 已发布

 • m***@qq.com

  npm安装的要如何更新?

  2022-09-05 16:19

 • CODE_XU

  回复 m***@qq.com: npm 暂未发布,请等待

  2022-09-05 16:27

m***@qq.com

m***@qq.com

npm安装的要如何更新?

 • CODE_XU

  npm 已更新

  2022-09-20 10:15

要回复问题请先登录注册