2***@qq.com
2***@qq.com
  • 发布:2022-09-21 11:23
  • 更新:2024-07-10 21:22
  • 阅读:213

更新后请求报错啊

分类:uni-app

{"errMsg":"request:fail abort statusCode:-1 Unexpected char 0x0a at 32 in Uuid value: 349832cf67824027ba4b754277cbf186\n"}

2022-09-21 11:23 负责人:无 分享
已邀请:
2***@qq.com

2***@qq.com (作者)

只有小米可以请求成功,华为,魅族都会报错

1***@qq.com

1***@qq.com

请问问题修复了吗

要回复问题请先登录注册