2***@qq.com
2***@qq.com
 • 发布:2022-12-15 14:59
 • 更新:2022-12-15 14:59
 • 阅读:71

a页面跳转到a页面,再返回到第一个a页面,第一个a页面里面的 tab切换就失效了

分类:uni-app
<view class=""> 
      <view class="" @click="changeTab(1)">1</view> 
      <view class="" @click="changeTab(2)">2</view> 
      <view class="" @click="changeTab(3)">3</view> 
      <view class="" v-if="selectTab==1">1111</view> 
      <view class="" v-else-if="selectTab==2">222222</view> 
      <view class="" v-else-if="selectTab==3">333333</view> 
    </view>

类似这种,更改 selectTab的值,内容显示不变化了

2022-12-15 14:59 负责人:无 分享
已邀请:

要回复问题请先登录注册