9***@qq.com
9***@qq.com
  • 发布:2023-11-17 16:59
  • 更新:2023-11-21 12:25
  • 阅读:45

H5段使用uni.chooseLocation,不显示地址列表,也无法点击确认

分类:uni-app

使用示例代码
uni.chooseLocation({
success: function (res) {
console.log('位置名称:' + res.name);
console.log('详细地址:' + res.address);
console.log('纬度:' + res.latitude);
console.log('经度:' + res.longitude);
}
});

列表无法提供地址信息,腾讯地图key已配置,在微信端可以看到,H5端无法显示

2023-11-17 16:59 负责人:无 分享
已邀请:
中午吃啥

中午吃啥

拖一下地图换个地址好像就可以了

9***@qq.com

9***@qq.com (作者)

解决了,配置一下key的配额就可以了

要回复问题请先登录注册