f***@126.com
f***@126.com
 • 发布:2016-06-20 14:11
 • 更新:2016-06-23 10:36
 • 阅读:1890

嵌套折叠怎么实现

分类:MUI

看了官方的例子,单个的折叠是可以的,但是嵌套折叠为什么不行了?请问应该怎么去实现,双重嵌套折叠,类似tree组件那种。。

2016-06-20 14:11 负责人:无 分享
已邀请:
f***@126.com

f***@126.com (作者)

<div id="content2" class="mui-control-content"> 
      <ul class="mui-table-view mui-table-view-chevron"> 
        <li class="mui-table-view-cell mui-collapse"><a class="mui-navigate-right">产品</a> 
          <ul class="mui-table-view mui-table-view-chevron"> 
            <li class="mui-table-view-cell"><a class="mui-navigate-right">iOS</a> 
              <ul class="mui-table-view mui-table-view-chevron"> 
                <li class="mui-table-view-cell"><a class="mui-navigate-right">PC方案</a> 
                </li> 
                <li class="mui-table-view-cell"><a class="mui-navigate-right" >手机方案</a> 
                </li> 
                <li class="mui-table-view-cell"><a class="mui-navigate-right">TV方案</a> 
                </li> 
              </ul> 

            </li>
Sunning

Sunning

我也想求,说的是目前mui只支持单层折叠栏

该问题目前已经被锁定, 无法添加新回复