z***@xindun.org
z***@xindun.org
 • 发布:2016-07-26 17:11
 • 更新:2016-08-10 17:54
 • 阅读:1740

怎么实现手机号码像123 4444 5555 这样的格式

分类:HTML5+
2016-07-26 17:11 负责人:无 分享
已邀请:
丿疾风

丿疾风

<input type="text" maxlength="13" oninput="format(this)"> 
<script> 
  function format(that){ 
    var mobile =that.value.replace(/\s+/g,""); 
    var firstpart = mobile.substring(0,3); 
    var secondpart = mobile.substring(3,7); 
    var threepart = mobile.substring(7,11); 
    if(mobile.length>3&&mobile.length<7){ 
      that.value = firstpart+" "+secondpart 
    }else if(mobile.length>7&&mobile.length<12){ 
      that.value = firstpart+" "+secondpart+" "+threepart 
    } 
  } 
</script>
小巽

小巽 - 一个只会js不会css的渣渣~

粗暴点,先将号码去空格,然后在相应的位置插入空格~

 • z***@xindun.org (作者)

  亲,你这样简介我怎么知道怎么插入

  2016-07-26 17:56

 • 小巽

  value= value.replace(/\s+/g,'');

  value = value.substring(0, 4) + "&ensp;" + value.substring(4, 8) + "&ensp;" + value.substring(8);

  最粗暴的方法了~^_^

  2016-07-26 18:04

赵梦欢

赵梦欢 - 专注前端,乐于分享!

最近github上有个库很火,专门就是做这个事的,你不妨看看:https://github.com/nosir/cleave.js

 • z***@xindun.org (作者)

  不要库 要自己写

  2016-07-26 17:55

 • 赵梦欢

  回复 z***@xindun.org:那你自己用正则写呗!

  2016-07-26 17:56

 • z***@xindun.org (作者)

  我可以给你看一下我写的代码 就是有问题;格式能显示出来就是删不掉

  2016-07-26 17:57

 • z***@xindun.org (作者)

  我就是用正则写的啊,有问题啊....

  2016-07-26 17:58

 • z***@xindun.org (作者)

  回复 赵梦欢:/\S{5}/.test(v) && $this.val(v.replace(/\s/g, '').replace(/(.{4})/g, "$1 "));

  2016-07-26 18:00

wooohos

wooohos

var formatMobile = function(mobile) { 
  return mobile.substr(0, 3) + " " + mobile.substr(3, 4) + " " +mobile.substr(7); 
}
z***@xindun.org

z***@xindun.org (作者)

<p>
<input type="text" maxlength="13" placeholder="请输入电话号码" id="text" />
</p>
<script type="text/javascript">
var text = document.getElementById("text");
text.onkeyup=function(){
var textValue=text.value;
if(textValue.length==3 || textValue.length==8){
text.value=textValue+" ";
}
}
</script>

//输入进去有字段;但删除一定的字段就删不掉了

该问题目前已经被锁定, 无法添加新回复