572531825@qq.com
572531825@qq.com
 • 发布:2018-06-19 15:18
 • 更新:2019-08-30 17:53
 • 阅读:885

离线打包后plus.gallery.pick安卓手机相册无法显示缩略图、ios顶部文字颜色变白

分类:5+ SDK

/添加图片/
addPicture:function(){
var that = this;
if(that.form.imgArr.length<that.imgMaxNum){
plus.gallery.pick(function(e){
//批量压缩
var yswcFun =function(files,events){
var len = that.imgArr.length;
for(var i = 0;i<files.length;i ){
var imgItem = {name:"file" (i len), path:files[i]} ;
var imgInfo = {aas010:"file" (i len), aac004:'', path:files[i]};

                that.imgArr.push(imgItem); 
                that.form.imgArr.push(imgInfo); 
              } 

// alert(JSON.stringify(that.imgArr));
}
Elinb.Utils.compressImage({},e.files,yswcFun);
}, function(e){
//取消操作
},{
filter:'image',
multiple:true,
maximum:that.imgMaxNum-that.form.imgArr.length,
system:false,
onmaxed:function(){
plus.nativeUI.alert('最多只能选择' that.imgMaxNum '张图片');
}});// 最多选择10张图片
}else{
Elinb.Utils.alertError("最多只能选择' that.imgMaxNum '张图片");
}

        }, 


2018-06-19 15:18 分享
已邀请:
SDK_骁骑

SDK_骁骑

请上传一下原生的离线打包工程方便我们排查问题

572531825@qq.com

572531825@qq.com (作者) - 嘤嘤嘤

@DCloud_MUI_CHB @DCloud_MUI_FXY @DCloud_SDK_骁骑 @DCloud_App_Array @DCloud_IOS_XTY

572531825@qq.com

572531825@qq.com (作者) - 嘤嘤嘤

呜呜呜,没人理我

572531825@qq.com

572531825@qq.com (作者) - 嘤嘤嘤

有知道原因的大哥大姐吗,帮帮小弟吧

572531825@qq.com

572531825@qq.com (作者) - 嘤嘤嘤

@DCloud_MUI_CHB @DCloud_MUI_FXY @DCloud_SDK_骁骑 @DCloud_App_Array @DCloud_IOS_XTY

572531825@qq.com

572531825@qq.com (作者) - 嘤嘤嘤

安卓工程,请帮忙排查下问题。万分感谢前辈的帮助。

572531825@qq.com

572531825@qq.com (作者) - 嘤嘤嘤

https://pan.baidu.com/s/1kgHYwSo1RlUCixnRxiB-KQ 工程文件在此

LeslieLeng

LeslieLeng

解决了吗 我也遇到了

LeslieLeng

LeslieLeng

解决了 加plus.gallery.包

要回复问题请先登录注册