8582059@qq.com
8582059@qq.com
  • 发布:2018-09-08 14:01
  • 更新:2019-08-28 19:24
  • 阅读:3131

应用第三方类库的时候,模块编译失败:Error: Unbalanced delimiter found in string

分类:HBuilderX

模块编译失败:Error: Unbalanced delimiter found in string
13:59:31.372 at Function.XRegExp.matchRecursive (C:\HBuilderX\plugins\uniapp\node_modules\xregexp\lib\addons\matchrecursive.js:186:23)
13:59:31.377 at matchReplacePass (C:\HBuilderX\plugins\uniapp\lib\preprocess\lib\preprocess.js:298:31)
13:59:31.382 at replaceRecursive (C:\HBuilderX\plugins\uniapp\lib\preprocess\lib\preprocess.js:328:12)
13:59:31.389 at preprocessor (C:\HBuilderX\plugins\uniapp\lib\preprocess\lib\preprocess.js:164:14)
13:59:31.390 at Object.preprocess (C:\HBuilderX\plugins\uniapp\lib\preprocess\lib\preprocess.js:89:12)
13:59:31.395 at Object.module.exports (C:\HBuilderX\plugins\uniapp\lib\preprocessor-loader.js:9:25)

2018-09-08 14:01 负责人:无 分享
已邀请:
pc_彭

pc_彭

// #ifdef MP-WEIXIN 不配对 没有 edif 检查一下

银少

银少

同求

  • 1286396784@qq.com

    找到问题了, <!-- #endif --> 不能有这语句

    2018-12-20 10:39

1286396784@qq.com

1286396784@qq.com


已经找到原因了,我的原因是我里面多了一个这个注释没有删除,所以就编译失败,我只能说这个锅还是得我来背

要回复问题请先登录注册