8***@qq.com
8***@qq.com
 • 发布:2018-11-20 16:46
 • 更新:2020-09-17 23:28
 • 阅读:2786

uniapp switch 如何根据服务端返回值改变状态

分类:uni-app

如题,请大神补上

2018-11-20 16:46 负责人:无 分享
已邀请:
8***@qq.com

8***@qq.com (作者)

自己解决了

笨方法 做判断

<view v-if="pushstate" class="uni-list-cell uni-list-cell-pd"> 
          <view class="uni-list-cell-db">推送开关</view> 
          <switch checked @change="pushchage" /> 
        </view> 
        <view v-if="!pushstate" class="uni-list-cell uni-list-cell-pd"> 
          <view class="uni-list-cell-db">推送开关</view> 
          <switch @change="pushchage" /> 
        </view>

有更好的方法 请回复下

七月_

七月_

:checked="pushstate"

wgf_hnhuodong

wgf_hnhuodong

switch可以获取状态,但是单单状态没有用,如果有多个switch我怎么判断操作的是哪个switch

q***@qq.com

q***@qq.com

@change="changeFN($event, item)" $event为EventHandle, item为绑定的值

该问题目前已经被锁定, 无法添加新回复