deng.qi.chang@qq.com
deng.qi.chang@qq.com
 • 发布:2019-02-19 10:01
 • 更新:2019-11-18 12:34
 • 阅读:2397

【报Bug】swiper连续多次滑动造成卡死的情况

分类:uni-app

微信小程序:比较容易出现卡死的情况(连续滑动10-15次左右)。

h5:会出现卡死的情况(连续滑动20-40次左右)。

app:目前使用没有出现过卡死的情况。

<view class="uni-padding-wrap" style="margin: 0;padding: 0;width: 100%;height: 100%;position: absolute;top: 0;"> 
      <view class="page-section swiper" style="width: 100%;height: 100%;"> 
        <view class="page-section-spacing" style="width: 100%;height: 100%;"> 
          <swiper class="swiper" vertical="ture" circular="ture" style="height: 100%;"> 
            <swiper-item> 
              <view class="swiper-item uni-bg-red" style="height: 100%;">A</view> 
            </swiper-item> 
            <swiper-item> 
              <view class="swiper-item uni-bg-green" style="height: 100%;">B</view> 
            </swiper-item> 
            <swiper-item> 
              <view class="swiper-item uni-bg-blue" style="height: 100%;">C</view> 
            </swiper-item> 
          </swiper> 
        </view> 
      </view> 
    </view>
2019-02-19 10:01 负责人:无 分享
已邀请:
虫雪浓

虫雪浓 - 热爱生活,热爱编程

bug确认,已经加分。

 • 代码熊

  哥们 swiper 滑动多次 会卡死的问题 什么时候解决呢 或者有什么替代方法呢

  2019-02-28 14:31

 • 唉呀妈呀

  请问如何解决

  2019-03-22 16:43

wangbor@yeah.net

wangbor@yeah.net

我是APP-PLUS H5 小程序都会卡死,连续滑动就会

14100634@qq.com

14100634@qq.com - 人称大神

这个问题一个月了,不知道官方什么时候解决

DCloud_UNI_HDX

DCloud_UNI_HDX

App H5平台 HBuilderX 2.1.0+已修复,小程序平台是微信开发工具的Bug,真机是正常的

要回复问题请先登录注册