4***@qq.com
4***@qq.com
 • 发布:2019-03-21 20:50
 • 更新:2021-05-31 03:44
 • 阅读:14972

uni-app showModal里面的内容怎么换行

分类:uni-app

uni.showModal({
title: '温馨提示',
content: '根据信息,您可以:<\br>1.选择可以;<\br>2.选择不可以',
showCancel: false,
confirmText: '知道了',
});

2019-03-21 20:50 负责人:无 分享
已邀请:

最佳回复

DCloud_UNI_GSQ

DCloud_UNI_GSQ

App端是支持主动换行的,HBuilderX 2.0.7起H5端也增加了支持。
微信小程序端,虽然模拟器不支持,但是真机支持。

4***@qq.com

4***@qq.com (作者) - just do IT

 • 4***@qq.com (作者)

  uni.showModal({

  title: '温馨提示',

  content: '根据信息,您可以:\n 1.选择可以;\n 2.选择不可以',

  showCancel: false,

  confirmText: '知道了',

  });

  2019-03-22 10:31

Darly

Darly

加上了


  uni-modal .uni-modal__bd{   

    white-space: pre-wrap;   

  }  
还有/n
5***@qq.com

5***@qq.com

写死可以换行,但是动态content无法换行(原来是我写错了。。。)

x***@gmail.com

x***@gmail.com - 90后

"\n"

2***@qq.com

2***@qq.com

楼主别删除,我下午考试,留份答案。

justR

justR

不能换行+1

m***@126.com

m***@126.com

不能换行+2

kkdream

kkdream - 编程浪子

不能换行+3,在手机上可以用\n换行,但是H5网站不行

g***@gmail.com

g***@gmail.com

不能换行+4

2***@qq.com

2***@qq.com

不能换行+5

DCloud_heavensoft

DCloud_heavensoft

HBuilderX 2.0.7 alpha已经支持了

Darly

Darly

不能换行+7(我把斜线写反了:/n)

Hao2016

Hao2016

后台返回的内容 \n 无法换行啊

 • DCloud_UNI_GSQ

  对比后台和你自己写的什么差别

  2019-09-30 17:30

1***@qq.com

1***@qq.com

可以换行 \n 然后加上样式 white-space: pre-wrap;

2***@qq.com

2***@qq.com

这边css一直无法有反应,不知道原因是什么,按照上面提示放在根组件上面,和当前组件也是无效的 开发环境用的是HBuild 请问各位有遇到这样的问题吗
uni-modal .uni-modal__hd,

uni-modal .uni-modal__bd{  

  white-space: pre-wrap;  

}
2***@qq.com

2***@qq.com

或者

c***@sina.com

c***@sina.com

解决方案无效!
亲自测试 添加br /n 还有 css

 • 深海智行

  傻小子,你斜杠反了

  2021-06-02 17:00

 • c***@sina.com

  回复 深海智行: 嗯哼,有可行方案不?这个怎么斜都不行哎

  2021-06-21 16:32

 • 深海智行

  回复 c***@sina.com: 有啊,其他人都行了

  2021-06-22 11:17

 • c***@sina.com

  回复 深海智行:

  uni-modal .uni-modal__bd {

  white-space: pre-wrap !important;

  }


  uni.showToast('123 \n abc')

  抱歉,在浏览器中还是识别成空格不会换行

  2021-06-24 10:41

要回复问题请先登录注册