9***@qq.com
9***@qq.com
  • 发布:2021-04-01 00:28
  • 更新:2021-04-01 11:02
  • 阅读:1422

H5 uni.downloadFile(OBJECT) 下载查看进度

分类:HTML5+

const downloadTask = uni.downloadFile({
url: 'http://www.example.com/file/test', //仅为示例,并非真实的资源
success: (res) => {
if (res.statusCode === 200) {
console.log('下载成功');
}
}
});

downloadTask.onProgressUpdate((res) => {
console.log('下载进度' + res.progress);
console.log('已经下载的数据长度' + res.totalBytesWritten);
console.log('预期需要下载的数据总长度' + res.totalBytesExpectedToWrite);

// 测试条件,取消下载任务。  
if (res.progress > 50) {  
    downloadTask.abort();  
}  

});

我想H5内下载一个APK。然后查看他的进度,下载完成后,在进行安装,但是请求的地址跟正常的接口是一样的地址,但是就是会跨域,请问这个是要怎么配置呀

2021-04-01 00:28 负责人:无 分享
已邀请:
9***@qq.com

9***@qq.com (作者) - 汉库克

已经解决,后端问题

该问题目前已经被锁定, 无法添加新回复