leeooo
leeooo
 • 发布:2022-06-30 11:40
 • 更新:2022-06-30 12:03
 • 阅读:378

Hbuilder X升级后为什么闭合标签不高亮了?

分类:HBuilder

最近一次更新后,编辑器里,点击标签,闭合标签不高亮了
像这样

之前,点击标签后,开始、结束标签都会高亮的,自从前几天升级hbuilder之后,就不显示,百度了一圈也没有找到合适的解决方案,目前hbuidler版本:3.4.15.20220610

2022-06-30 11:40 负责人:无 分享
已邀请:
DCloud_HB_WDL

DCloud_HB_WDL

 • leeooo (作者)

  正式版 啥时候更新哈 ,mac

  2022-06-30 12:15

 • leeooo (作者)

  而且,ctrl+D,重复插入选区或当前行,也无效了,(已配置)

  2022-07-01 11:50

要回复问题请先登录注册