2***@qq.com
2***@qq.com
 • 发布:2018-08-27 16:52
 • 更新:2019-11-19 18:54
 • 阅读:6558

如何在点击遮罩时不关闭popover弹出层

分类:MUI

如何在点击遮罩时不关闭popover弹出层

2018-08-27 16:52 负责人:无 分享
已邀请:
优乐美

优乐美 - z

window.addEventListener('tap', function(e) {
e.target.className == 'mui-backdrop mui-active' && e.stopPropagation();
},true)

 • y***@qq.com

  请问,我有两个popover弹出层,一个要点击遮罩可以关闭弹出层,一个不能点击遮罩关闭弹出层要怎么弄呢?

  2021-11-28 00:56

9***@qq.com

9***@qq.com - 前端老菜鸟

同问,我要让弹出层不能关闭,只能通过我的js关闭,如果不验证就不准用户体验其他功能怎么设置?

 • 优乐美

  stopPropagation()

  2018-10-31 17:03

 • 2***@qq.com

  @1961923183@qq.com: 具体怎么写?

  2018-11-02 08:57

爱问

爱问

同问楼主有解决吗

ahkoky

ahkoky - 从此吾剑将随汝同在,汝之命运将与吾共存

window.addEventListener('tap', function(e) {
e.target.className == 'mui-backdrop mui-backdrop-action mui-active' && e.stopPropagation();
},true);

该问题目前已经被锁定, 无法添加新回复