994129509@qq.com
994129509@qq.com
 • 发布:2019-04-18 15:54
 • 更新:2020-03-04 11:29
 • 阅读:2727

uniapp中scroll-view的scroll-left设置无效

分类:uni-app

uniapp中scroll-view的scroll-left设置无效

2019-04-18 15:54 负责人:无 分享
已邀请:
DCloud_UNI_HT

DCloud_UNI_HT

加上冒号

:scroll-left="scrollLeft"
 • 994129509@qq.com (作者)

  :scroll-left="scrollLeft" 也无效,直接设置scroll-left="200" 也无效

  2019-04-18 16:24

 • 994129509@qq.com (作者)

  不知道是否我的用法有问题

  2019-04-18 16:25

994129509@qq.com

994129509@qq.com (作者)

:scroll-left="scrollLeft" 也无效,直接设置scroll-left="200" 也无效

 • DCloud_UNI_HT

  我怀疑你 是不是 压根就不能横向滚动 ?

  2019-04-18 16:22

 • 994129509@qq.com (作者)

  回复 DCloud_UNI_HT:我的数组是很长的,而且也用了scrollview ,为什么会不能横向滚动,是我的用法有问题吗

  2019-04-18 16:26

 • DCloud_UNI_HT

  回复 994129509@qq.com:如果不能滚动,那么多半是样式问题,给scroll-view 设置一个宽度 ,像内容横向排列

  2019-04-18 16:35

 • 994129509@qq.com (作者)

  回复 DCloud_UNI_HT:o我试试吧谢谢

  2019-04-18 16:54

994129509@qq.com

994129509@qq.com (作者)

都是横向排列的

tudong

tudong

scroll-x="true"

要回复问题请先登录注册